ESTUDI: betarq

Barcelona 2019

Missió:

  • Direcció d’Execució
  • C.S.S.
  • Assistència tècnica a projecte
  • Pressupost-Estat amidaments

Arquitecte: FEM Arquitectura. Pol Femenies

Promotor: Ajuntament d’Alella.

Superfície: 2.100 m²