(Extractes de la carta fundacional i dels estatuts)

Ideari

Sota la premissa d’avançar cap a la SOSTENIBILITAT i la RACIONALITZACIÓ de tot el procés d’intervenció en el territori és necessari que l’actuació de tots els agents que intervenen en el sector hi vagi encaminada i conseqüentment l’exercici professional dels seus facultatius, que entenem que ha d’estar presidida pels següents principis:

 • La fita permanent de la qualitat i de l’excel·lència.
 • La premissa de la correlació entre l’edificació, la urbanització i l’usuari.
 • El propòsit de la millora constant del producte final, urbanístic i edificatori.

Així mateix es treballa amb la voluntat d’estendre aquest ideari a la resta d’agents per tal de buscar coincidències i avançar plegats en aquest camí, per tant, i d’una manera molt especial, la Cambra té per objectiu l’establiment permanent dels ponts de diàleg necessaris amb els òrgans executius i legislatius de l’Administració amb els promotors públics i privats, així com amb totes les organitzacions empresarials i professionals vinculades amb el sector.

Propòsits professionals

 • Procurar la idoneïtat i la viabilitat de tota inversió a través de l’assessorament, la gestió i la direcció executiva dels processos de planejament, de projecte i d’execució de les obres.
 • Perseguir la idoneïtat del projecte quant a solucions urbanístiques, constructives, dels materials escollits i els processos constructius.
 • Garantir la qualitat del projecte, també com a document contractual.
 • Assessorar, dirigir i gestionar el procés de licitació.
 • Oferir la millor garantia de gestió, direcció i control d’obra.
 • Procurar, permanentment, la capitalització i posada en comú de l’experiència i la informació de la nostra intervenció en el procés.

Propòsits empresarials

 • Representar, d’acord amb el principis expressats en la CARTA FUNDACIONAL, totes les empreses afiliades, en la promoció i en la defensa dels interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius que li són propis. Així com també mitjançant la intervenció en les relacions laborals.
 • Fomentar la solidaritat de les empreses afiliades i els seus professionals mitjançant la promoció i creació de serveis comuns de naturalesa cultural, formativa i assistencial.
 • Programar les accions adients per aconseguir millores per al sector i les empreses i persones afectades, i en especial la promoció i la difusió de les seves competències.
 • Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb l’objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de l’associació i de les empreses afiliades.
 • Exercir l’activitat patronal, caracteritzada per l’existència d’una altra part relacionada amb la persona titular del dret per una relació de servei i davant la qual s’exercita, mitjançant l’expressió d’una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, diàleg social i participació institucional en els organismes públics de les administracions públiques laborals.
 • Si s’escau, associar-se amb altres organitzacions del mateix àmbit funcional però d’àmbit geogràfic superior, i/o constituir federacions o confederacions en les condicions establertes per l’ordenament jurídic.