ESTUDI: betarq

Badalona 2017

Missió:

  • Direcció d’Execució
  • Assistència tècnica a projecte
  • Pressupost-Estat amidament

Arquitecte: UTE Lluís Corbella, Calderon-Folch-Sarsanedas, IPB

Promotor: Institut de Recerca Germans Tries i Pujol

Superfície: 5.5000 m²