Sessió divulgativa sobre l’actualització de la normativa estructural espanyola que va entrar en vigor el passat 10 de novembre de 2021.  A grans trets, el nou Codi Estructural estableix els requisits a satisfer de seguretat estructural i de seguretat en cas d’incendi, a més de la protecció del medi ambient i la utilització eficient dels recursos. Com a novetat, regula àmbits com la protecció, reparació i reforç de les estructures de formigó, entre d’altres.

Hem parlat de tot això i com afectarà aquesta normativa els nous projectes, amb Ramon Ferrando, director de projectes d’estructures a 2BMFG arquitectes, SLP