69a Circular Informativa

Benvolguts consocis,

Des de la Cambra Professional treballem per trobant la manera d’accedir a les noves vies de negoci que van sorgint, establint aliances estratègiques entre empreses, adaptant-nos als nous models tecnològics i a dinàmiques col·laboratives, posant de relleu el valor diferencial que podem oferir com a empreses professionals. Per això us volem demanar que compartiu la Cambra Professional amb els despatxos professionals de la vostra confiança i els animeu a associar-se. Així podrem augmentar el nombre d’associats per poder ser més actius i eficients com a fòrum interdisciplinar. Si voleu els podeu donar el nostre correu i els aclarirem les preguntes que puguin tenir cambra@cambraprofessional.org

 

ACTES INTERNS

Junta General Ordinària

Recordeu que dimecres que ve dia 10 de maig a les 19.00h en primera convocatòria i a les 19.05h en segona convocatòria, es celebrarà la Junta General Ordinària anual de la Cambra Professional. Tindrà lloc a la Seu del Gremi d’Àrids, situada a la Rambla Catalunya 127 3r 1a de Barcelona. Amb el següent ordre del dia: Informe del President, memòria d’activitats i liquidació de l’exercici anterior (proposta d’aprovació), pressupost exercici 2017 i programa d’actuació (proposta d’aprovació), precs i preguntes i acta de la present sessió (lectura i aprovació). Agrairíem que anéssiu confirmat la vostra assistència al més aviat possible, enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org. Esperem comptar amb la vostre presència.

Tendències de futur al voltant de l’habitatge

El passat dijous 27 d’abril hi va haver la 26a Tertúlia Professional de la Cambra, sobre tendències de futur al voltant de l’habitatge, a càrrec de la Sra. Ana Guanter, directora d’Innovació Immobiliària de Solvia. La immobiliària del Banc Sabadell, va obrir un marc de reflexió sobre el procés immobiliari en general i l’habitatge en particular dins del context de la crisi econòmica i els canvis que la societat està experimentat. Es va parlar que avui en dia, l’habitatge no respon a les necessitats actuals de la societat, desprès d’un estudi de macro-tendències i com aquestes es manifesten. Només el 16% de les llars tenen 2 fills, mentes que un 45% no en tenen cap. Ens trobem davant un consum col·laboratiu de la llar i es busca més aviat un ús que una pertinència. En el sector immobiliari hi ha molts moviments que propicien el lloguer, és a dir, més transaccions que es tradueix en la fugacitat de l’ús de l’habitatge de lloguer. També es va parlar que la gent necessita personalitzar l’habitatge i que aquest es troba en un procés canviant al llarg de la seva vida útil, ja que les nostres necessitats també varien al llarg del temps. S’han fet proves d’innovació amb habitatges entesos com a lloc de auto-realitzar-se i tenir experiències al llarg de la vida. Si us voleu assabentar de més aspectes sobre aquesta jornada podeu visitar la web http://corporate.solvia.es/ca/estudio-de-tendencias-en-torno-a-la-vivienda/

 

ACTES EXTERNS

Aerotermia. Visions metropolitanes

L'ACI us convida a la 38a Jornada Tècnica. Aeroterimia. Visions metropolitanes, que tindrà lloc al matí del dia 4 de Maig de 2017 a la Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona. La diferent normativa tècnica emesa en els darrers anys relacionada amb la substitució de l’energia solar per mitjà de bombes de calor, ha propiciat que a nivell local s’establissin diversos models d’aplicació, cadascun d’acord amb una filosofia pròpia que comporta requeriments i justificacions específics. L’experiència acumulada fins avui dia fa que esdevingui indispensable recopilar i explicar els diferents models per trobar-hi els punts en comú i reflexionar sobre les divergències, tenint en compte les darreres fites assolides pels fabricants a nivell tecnològic. Es posa en marxa aquesta Jornada amb l’objectiu de posar sobre la taula les diferents visions, criteris i posicionaments de l’Administració en relació a aquesta tecnologia i a les noves que aporta el Mercat, per generar un debat posterior en que tots els agents puguin tenir la seva veu. Si hi esteu interessats us podeu inscriure a info@acicat.org

 

ACTUALITAT

L’enginyer de camins Juan Barios, coordinador del corredor mediterrani

El Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Catalunya ha insistit repetidament en la necessitat que hi hagi una figura d’un coordinador tècnic per impulsar les diverses actuacions que s’estan duent a terme al corredor mediterrani. Actuacions que es facin des del territori amb una persona que el conegui bé. La designació de Juan Barios, per part del Consell de Ministres el passat 27 de gener, tindrà la missió prioritària d’impulsar i coordinar l’eix ferroviari de la mediterrània. Barios tindrà un paper clau en el desenvolupament d’una infraestructura que ha estat motiu de fricció entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya els últims anys. El nomenament arriba després de la petició de València i Catalunya d’assignar un coordinador per a les obres del corredor mediterrani, que finalment ha estat atesa per l’actual ministre de Foment, Íñigo de la Serna. Barios és considerat com un home dialogant i amb una gran capacitat de treball dins del Ministeri.

 

CONCURSOS

Ampliació del termini i sessió informativa del concurs de la Rambla

L'Ajuntament de Barcelona amplia el termini de presentació de la documentació del Concurs que, en lloc de finalitzar el 28 d’abril, finalitzarà el 19 de maig a les 14.00 h. El dijous 4 de maig a les 16.30 h es farà una sessió informativa per resoldre possibles dubtes a la Sala d'Actes del COAC. L’Ajuntament de Barcelona, a través de Foment Ciutat SA, convoca el Concurs "Rambla segle XXI" per al servei de redacció d’estratègies d’actuació i projecte d’urbanització de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'un concurs obert per seleccionar i contractar un equip pluridisciplinari que redacti una proposta sociourbanística i un projecte de disseny per a l’espai públic que defineixi actuacions per a la dinamització, millora i transformació física i social de la Rambla de Barcelona i el seu entorn d’influència. Segons el plec tècnic, atès el caràcter emblemàtic i singular de l’espai urbà objecte de la intervenció, l'objectiu és seleccionar el millor equip d’experts i la millor metodologia de treball. Aquest equip, a través d'un procés de participació, desenvoluparà la proposta més adequada per a la Rambla. Més informació a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/concurs-rambla-barcelona

 

ASPECTES LEGALS

Transparència i responsabilitat social en la contractació pública

L’article 159 de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix l’obligació de justificar la utilització de procediments que limitin la lliure concurrència, i publicar-ne la justificació. Els contractes menors, que es qualifiquen pel baix import i en els quals l’òrgan de contractació escull directament l’empresa adjudicatària; les modificacions de contracte que poden alterar el preu originari; o la pròrroga contractual, que comporta mantenir el mateix contractista sense haver de tornar a licitar, així com la possibilitat de contractar per urgència, limiten en diferent mesura la publicitat i la concurrència en la contractació, ja que es disminueix la possibilitat de participació de les empreses. La publicitat en l’àmbit de la contractació no només respon a la necessitat de fomentar la lliure concurrència i la igualtat, sinó també de fomentar la transparència en les decisions administratives. En aquest sentit, la motivació dels actes administratius, tal com han destacat la doctrina i la jurisprudència, té com a finalitat donar a conèixer les raons concretes i precises de la decisió administrativa, fins el punt que els interessats, disposin d’informació suficient per a impugnar l’acte davant els tribunals, si ho consideren oportú. La igualtat entre licitadors no només s’assegura donant publicitat a les condicions dels contractes i establint els mateixos terminis i condicions per a accedir a les licitacions, o valorant i puntuant les ofertes amb idèntics paràmetres. Hi ha situacions, de fet, que poden afectar la igualtat, que depenen de circumstàncies concretes o d’actuacions de tercers, com pot ser la relació entre empreses contractistes i licitadores o l’existència d’algun tipus de conflicte d’interessos entre el personal de l’Administració i el personal de les empreses licitadores. En el marc de les noves directives de contractació, que incorporen el concepte de millor relació qualitat-preu en la valoració de la proposició més avantatjosa, i que expressament preveuen que la contractació pública sigui també un instrument per a fomentar objectius socials, l’article 159 transposa la Directiva 2014/24/UE, pel que fa a la possibilitat d’incorporar en els contractes criteris de solvència, de valoració, o condicions d’execució que tinguin en compte aspectes qualitatius, ambientals, d’igualtat o socials vinculats a l’objecte del contracte. Així, per primera vegada amb rang legal, es preveu la possibilitat d’incorporar als contractes públics clàusules que obliguin al contractista a complir uns requisits mínims salarials, d’estabilitat i salut laboral, de responsabilitat ambiental i de mesures de foment de la igualtat de gènere, així com clàusules ètiques per les quals es comprometin a tenir uns determinats comportaments vinculats a les seves activitats financeres. Per tal que la transparència en la justificació compleixi el seu objectiu, s’han de fer públics els informes, i no és suficient publicar un resum o una remissió, ja que cal donar a la ciutadania les eines per a conèixer i entendre els motius de les decisions contractuals.

Podeu llegir més a http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/article_anna_ciutat

Rebeu una cordial salutació,

La Junta


Documents relacionats:

Veure Circular19.09.2019
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE COMPRES

34a Tertúlia Professional

+ Més informació

17.09.2019
139a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

10.09.2019
138a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

30.07.2019
137a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /